Kişisel verilerin korunması, kişilerin, kendilerine ait verilerinin başka kişi veya kuruluşlar tarafından yetkisiz kullanımına karşı sahip oldukları haklara ilişkin düzenlemelerdir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) kabulü ile ülkemizde de yeni bir döneme girilmiş olup, anılan Kanun vatandaşları, veri sorumlusu olarak tanımladığı gerçek ve tüzel kişilere karşı birtakım haklarla donatırken veri sorumlularına da birtakım yükümlülükler getirmiştir. Bu yükümlülükler şirketlerin özellikle bilgi işlem, insan kaynakları ve muhasebe birimlerini ilgilendirmektedir.

KVKK’ ya uyumun sağlanmasına ilişkin hizmetlerimiz kapsamında,

• KVKK kapsamında tâbi olunan yükümlülüklerin tespiti ve analizi,

• İlgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi bakımından kullanılması gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması aşamasında şirketin ilgili departmanları ile gereken işbirliğinin sağlanması ve mevcut durumda kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK kapsamındaki yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi bakımından gerekli desteğin sunulması,

• KVKK kapsamında müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdedilmesi gereken sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi,

• KVKK kapsamındaki yükümlülüklere tam anlamıyla uyumun sağlanması bakımından Veri Sorumlusu bünyesindeki ilgili tüm departmanlara (hukuk, İK, IT, pazarlama, halkla ilişkiler vb.) şirket içi farkındalık eğitimlerinin sunulması.